STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet | 2018-2019

STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet | 2018-2019

STARK-projektet möter det globala målet; Framtidens hälsa och sjukvård. Hälsosam livsstil i medelåldern kan förbättra fysisk förmåga senare i livet. Detta leder till att individen får stärkt självständighet, ökat välbefinnande och livskvalitet, samt minskad fallrisk som äldre. STARK-projektets vision är att utarbeta ett e- hälsoverktyg för att tidigt identifiera åldersrelaterade försämringar samt bearbeta implementeringsväg så e- hälsoverktyget kan göras tillgängligt för befolkningen för att skatta fysisk förmåga och uppmuntra individen att stärka eller bibehålla fysisk förmåga.

Redan vid 60 års ålder uppkommer majoriteten av åldersrelaterade försämringar. Det saknas idag kontroll och övervakning inom sjukvården av tidiga markörer vilket behövs för att förhindra eller vända åldersrelaterade försämringar. E-hälsoverktyget som utarbetas inom STARK-projektet har potential att ge individen och vården denna kontroll.

E-hälsoverktyget ska innehålla frågeformulär och enklare fysiska tester som tas fram under projektet med syfteattindividenhemmapåegenhandskakunnaskattasinfysiskaförmåga.Vidutformandeave- hälsoverktyg och utvärdering av implementeringsväg kommer hänsyn tas till skillnader mellan könen bland annat gällande fallriskbeteende.

Under steg 1 kommer projektgruppen kompletteras med ett innovationsteam som har expertkunskap utifrån tre perspektiv: användarperspektivet, leverantörsperspektivet och distributörsperspektivet.

STARK-projektet förväntas bidra till systemförändring där den totala summan för vårdkostnaden minskar och förskjutas mot förebyggande insatser och bort från ortopediska operationer och hemtjänst.

Mål 

  • Underlag för utveckling av prototyp av e-hälsoverktyget framtaget.
  • Implementeringsväg är identifierad. Innovationsteam och andra nya parter involverade.

BTH-personal

Projekttid

  • 2018-2019

Finansiering

  • 638 kSEK (VINNOVA bidrar med 500 kSEK via programmet “Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering” )

Partners

  • Mälardalens högskola – Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
  • Blekinge Tekniska Högskola – Institutionen för Maskinteknik
  • Forskning och Utveckling i Sörmland
  • Region Västmanland

 Relaterade länkar