Research agendas

We participate in network initiatives to drive research and innovation agendas forward.

Agenda för svensk undervattensteknisk innovation
NRIA-U 2016
NRIA-U 2016 är en agenda för svensk undervattensteknisk innovation för tiden fram till 2030. Målsättningen är att stärka förutsättningarna för nationell konkurrenskraft inom undervattensteknikområdet.

Undervattensteknik utgör en grundläggande förutsättning för att kunna kartlägga, bereda och genomföra projekt kopplade till havsresursutnyttjande och annan verksamhet i den marina miljön. Nyttorna finns bland annat i form av resursutnyttjande, säkerhetsmässiga nyttor, infrastrukturella nyttor och miljö-/klimatnyttor.
Läs mer på nria-u.se.
Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg
INNOVAIR
Programmet samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknikområdet.

Programmet huvudsakliga syfte är att arbeta för goda förutsättningar för en stark flygindustri i Sverige och att stärka flygteknikområdet genom ökad samverkan, forskning och informationsspridning. (Även kallat NRIA FLYG).

Föregicks av NRIA Flyg 2013 och 2010.
Läs mer på innovair.org.
Nationell satsning kring simulering
Virtual Nation
Agendan Virtual Nation syftar till en nationell, långsiktig satsning och en sammanhållen struktur kring simulering. Målet är att skapa förutsättningar för att Sverige ska fortsätta vara ett attraktivt land inom industri-, tjänste- och forskning och utvecklingssektorn samt som en förebild ur ett humanperspektiv.
Made in Sweden 2030
Produktion 2030
Sverige är ett starkt produktionsland och tillverkningsföretagen har framgångsrikt skiftat fokus från masstillverkning till flexibel produktion av avancerade varor och tjänster.

Målet för det Strategiska innovationsprogrammet Produktion är att skapa en nationell bas av forskning, innovation och utbildning för konkurrenskraftig svensk produktion 2030.

Programmet fokuserar på sex olika områden där svensk produktion är konkurrenskraftig idag, men där insatser behöver göras för att företagen ska behålla konkurrenskraften och därmed stärka jobb och välfärd i Sverige.
Make in Sweden 2030 (utg 20161212)
Produktion 2030
Make in Sweden är vår fjärde forsknings- och innovationsagenda. Den bygger på resultat från tre framgångsrika år med innovationsprogrammet Produktion2030. Agendan pekar mot 2030 och fokuserar på hur svensk industri kan utvecklas mot högre tekniknivå, stärka sin globala konkurrenskraft och skapa nya, attraktiva jobb. Programmet ska ge svensk industri det nödvändiga tillskottet av kunskap, energi, innovationer och individer för att möta framtiden.
Nationell innovationsagenda för marin energi
Blå energi
I framtidens förnybara energiproduktion ingår marin energi, ett ungt område där forskning och utveckling pågår för fullt. Sverige har de rätta förutsättningarna för att skapa en framtida exportindustri inom området.
Nationell agenda för organisering och ledning av och för innovation
Leading Innovation
Nya sätt att leda och organisera innovation syftar till att ge organisationer en förmåga att kontinuerligt och proaktivt förändra sin verksamhet. Konkurrenskraften på en global marknad påverkas alltmer av ekologiska och sociala krav.