Högpresterande innovationsteam – Ny bok från Mikael Johnsson

Högpresterande innovationsteam – Ny bok från Mikael Johnsson

Vi tar ett snack med Mikael Johnsson, PhD, och en kille som förutom uppfinnare, forskare, problemlösare mm även har förmågan att omvandla sin forskning till praktiskt tillämpbar kunskap i bokform. Boken “Högpresterande innovationsteam” (Liber) finns nu att beställa och bygger på Mikaels erfarenheter och forskning.

Releaseparty har gått av stapeln på forskningslabbet och vi säger stort GRATTIS och tar ett snack med Micke!

Högpresterande innovationsteam, vad är det?

Innan jag svarar så ska jag ta lite om bakgrunden till hur detta har uppstått. Det finns emellanåt en tendens att sätta ihop team som får uppgifter de inte är lämpade för, eller där förväntningarna inte matchar teamets förmågor. Ett typiskt exempel är innovation. Man förväntar sig att team ska vara kreativa och utveckla nya, innovativa produkter eller tjänster som exempel. Det man tyvärr ofta glömmer är att både innovationsarbetet och gruppsammansättningar är två relativt komplexa områden var för sig, och om man sätter samman ett team som förväntas komma fram med innovativa resultat utan förståelse för dessa områden så uppstår det lätt problem i form av konflikter i teamet samt svag prestation i projektet. Ett högpresterande innovationsteam är å andra sidan ett team som är noga sammansatt och förberett för sin uppgift, och det ger förutsättningar för snabbt och framgångsrikt arbete.

Du är forskare, vad kan en forskare om detta?

Jag skulle säga att Högpresterande innovationsteam är resultatet av flera forskningsområden som flätats samman genom min forskning. Vi vet genom tidigare forskning att innovationsarbete är nödvändigt för organisationer som vill överleva på längre sikt, vi vet också att produktlivscykeln har blivit kortare och kortare, vilket leder till att innovationsarbete behöver utvecklas allt snabbare för att möta den ständigt ökade förändringstakten. Det är här som innovationsteam kommer in i bilden, eftersom att team generellt sett har visat sig arbeta både snabbare och effektivare än enskilda personer så har det påbörjats forskning om innovationsteam sedan något tiotal år sedan.

Problemet är att man inte så tydligt fokuserat på hur man sätter samman team som ska utföra själva innovationsarbetet, vilket har resulterat i diverse problem eftersom att både innovationsarbete och grupputvecklingsprocessen är relativt komplicerad om man inte är så insatt i dessa. Det var det som väckte mitt intresse att forska om hur man kan skapa innovationsteam som är redo för sitt uppdrag och inte hamnar i gruppdynamiska problem, detta eftersom grupputvecklingsforskning visar att nybildade grupper hamnar i en konfliktfas innan de ombildas till ett team som kan prestera och utföra något av värde. I min mening är det ett enormt resursslöseri, vilket alltså utvecklades till metoder om hur man skapar högpresterande innovationsteam. I min forskning har jag haft fördelen av att bedriva en tillämpad forskning i nära samarbete med företag som praktiserat metoderna som jag successivt utvecklat, vilket verkligen är roligt. Det betyder att jag inte bara haft förmånen att utveckla teoretiska metoder och modeller, jag har också fått se dem användas i praktiken och haft möjlighet att få direkt feedback på hur det fungerar i innovationsprojekt och kan därmed dela erfarenheterna till andra utan längre fördröjning.

Vad får vi ut av boken?

I den här boken så får man konkreta verktyg för hur man kan gå tillväga för att skapa innovationsteam som kan utföra det arbete de är avsedda att göra – innovera i högt tempo utan grupputvecklingsproblem. Man har forskat på grupputveckling i decennier och förstått att det är en process i flera steg där ett av dem är tydligt identifierat som en konfliktfas som är extra besvärlig att ta sig igenom. Men i stället för att utveckla metoder för att förhindra dessa kända problem så har man fokuserat på att utveckla insatsmetoder för att hjälpa grupper som är i kris, vilket jag tycker är alldeles för sent. Det jag hoppas beskriva med den här boken är att genom att arbeta systematiskt och strukturerat både kan skapa och etablera innovationsteam i en organisation som målmedvetet arbetar mot ett givet mål under eget ansvar.

Varje avsnitt avslutas med reflektionsfrågor som kan användas enskilt eller som diskussionsfrågor i grupp för att på så vis successivt konkretisera vägen framåt i skapandet mot nya högpresterande innovationsteam i din verksamhet.

Vem ska läsa boken?

Det finns flera grupper av läsare som kan ha stort utbyte av boken, speciellt personer som är verksamma med innovationsfrågor i sin verksamhet, både i ledning och operativt, som utbildar på universitet och högskolor, eller som arbetar som konsult.

Mer information

Categories: News, Research