Tobias Larsson (YouTube) om innovation vid TelecomCity Catwalk’12